Privacy statement

Continu Group en aan haar gelieerde ondernemingen, PSV-laan 77 Eindhoven, Kamer van Koophandel (29049044). Alle aan Continu b.v. gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van opdrachtgever & kandidaat. Hierbij kan er gedacht worden aan activiteiten als: Detacheren, Werving & Selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van ZZP’ers.

Wij respecteren de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van haar website en draagt er tevens zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Het privacy statement is van toepassing op de dienstverlening, websites en aan Hartd gelieerde ondernemingen.

Om de dienstverlening die wij beschikbaar stellen goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie wij een samenwerking aan gaan. Wij gaan zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om.

In dit privacy statement leggen we je uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe we jouw privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken.

Onze werkwijze is in overeenstemming gebracht met de rechten en plichten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Door invoering van de AVG zijn de rechten die je kon ontlenen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervallen.

Wij bepalen het doel en de middelen van de gegevensverwerking zodoende zijn we aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website, jij je inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die wij aanbieden.

We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien deze zijn geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij jou benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform de onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Heb je geen interesse dan kunnen we relevante gegevens van jou verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Als je aan één onze eerder genoemde onderdelen persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy statement daarop van toepassing. Wanneer je jouw persoonsgegevens hebt verstrekt, digitaal of via inschrijving bij één van onze vestigingen, zullen wij deze opnemen in ons bestand. Dit heeft betrekking op onze werkzaamheden, adviezen en activiteiten.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via Linkedin.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd/gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

 Aanvullende gegevens vanaf het moment van bemiddeling (arbeidsovereenkomst):

 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/marketing en commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting alsmede een gerechtvaardigd belang. Toestemming kan worden ingetrokken middels een e-mail naar mijndata@continu.nl.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?
Alle eerdergenoemde informatie/gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’.
 • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan.
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.
 • Om jou zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 • Om jou op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende jou te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, danwel een opdracht.
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet je denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan Hartd jouw persoonsgegevens delen?
Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen aan gelieerde organisaties, opdrachtgevers, verwerkers die namens Hartd diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

In overige gevallen kunnen wij ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoelang bewaart Hartd jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van Hartd alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig wordt geacht.

Uw persoonlijke rechten
Wij zijn er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar je gebruik van maakt, je toegang hebt tot jouw gegevens. Jij hebt als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar.

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Hartd. 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Voor jouw gemak houden we bij welke vacatures jij eerder hebt bekeken. Op basis van cookies tonen wij jou je eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken van Hartd wordt je gevraagd of je cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen
Wij kunnen informatie verzamelen over jouw computer. Dit betreft (indien beschikbaar) jouw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden en om deze informatie in gebundelde vorm aan te kunnen bieden aan onze adverteerders. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door ons getroffen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Hartd kan hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden
Wij besteden de grootste mogelijke zorg aan de samenstelling van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Hartd aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van Hartd en/of social media kanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van onze partners relaties en/of adverteerders. Wanneer je besluit om op één van voorgenoemde links te klikken ben je er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy en Cookie reglement hebben. Hartd aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statement
Hartd behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. Wij bevelen je aan om onze websites in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 2 april 2019

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming of het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via mijndata@continu.nl of Continu b.v. mede handelend onder de naam Mténv & Hartd, PSV-laan 77, postbus 128, 5600 AC Eindhoven t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.